Проект "Заедно за правата на човека и срещу насилието"

    Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Договор № ПО3-09-00 / 04.03.2009 г.).

    This project is supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism.

    Проектът е разработен по Приоритетна област 2: Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образованието и обучението в следните тематични области:
     Споделяне и разработване на добри практики за превенция на насилието върху уязвими групи чрез съвременни комуникационни и информационни методи/системи.
     Гарантиране достъп на жертвите на нарушени човешки права до информационни и комуникационни ресурси, правна помощ и справедлив процес.
     Развитие на капацитета на неправителствените организации, които работят в областта на превенция на насилие върху уязвими групи.

 


Галерия

Посетете още:

www.coe.bg
Информационен офис на Съвета на Европа
www.ecri.coe.int
Съвет на Европа: Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността
www.un.org
ООН
www.curia.europa.eu
Съд на европейските общности
www.amnesty.org
Включва връзки към уебсайтове на “Амнести Интернешънъл” в цял свят
www.hrw.org
Организацията “Хюман райтс уоч” е отдадена на защита на правата на човека на хора от цял свят
www.minorityrights.org
Международната група за правата на малцинствата подкрепя правата на етнически, езикови и религиозни малцинства
www.globalissues.org
Права на човека, проблеми, свързани с търговията, геополитика
www.unicef.org
Конвенцията на Обединените нации за правата на детето
www.bghelsinki.org
Български Хелзинкски комитет